ADATVÉDELEM

1. Az adatkezelések meghatározása, a Tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a www.elapker.hu címen elérhető Webportálhoz (továbbiakban: „Webportál”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató módosításának jogát a Webportál üzemeltetője fenntartja. A módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Jelen Tájékoztató kizárólag a Webportálhoz kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozik.

 

2. Az adatkezelő adatai, a felhasználó

A Webportálhoz kapcsolódó személyes adatok kezelője a Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Táblás u. 32.; cégjegyzékszáma: 01-10-043804; adószáma: 12372041-2-44;  továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő megbízására került sor. Az adatvédelmi jellegű panaszok, megkeresések és az érintetti jogok gyakorlása az alábbi elérhetőségeken biztosított:

Postacím: 1476 Budapest, postafiók 174.

E-mail cím: adatvedelem@lapker.hu
Tel:  06 (1) 347-7300

 

A Lapker Adatkezelő egyéb célú adatkezeléseivel kapcsolatban további információt  a www.lapker.hu oldalon az Adatvédelem pont alatt találhat.

 

Felhasználónak minősülnek azok a személyek, akik a Webportál szolgáltatásait igénybe veszik. Felhasználó lehet az Adatkezelő üzleti partnere, kapcsolattartója, a partner által regisztrált személy (alkalmazott).

 

3. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelés elsősorban az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.);
  • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1995. évi CXIX. törvény (Katv.) - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
  • 2003. évi C. törvény (Ekht.) - az elektronikus hírközlésről.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.  évi CVIII. törvény.

 

4. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a Webportálhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben megadja, a szolgáltatás felületén regisztrál és azt saját azonosító alatt használja.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

 

5. Az adatkezelés elvei és célja

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

Az adatkezelés célja:

5.1.    A felhasználó személyének azonosítása, a felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

5.2.    A szolgáltatások nyújtása, annak biztosítása, hogy az felhasználó a Webportált folyamatosan használni tudja;

5.3.    Az érintett tájékoztatása a Webportálhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokról (reklámcélú üzenetek kizárásával);

5.4.    Az üzleti partnerek részére a Webportállal kapcsolatos (akár reklámcélú) tájékoztatók küldése;

5.5.        A szerződés megszűnését követő jogos igények érvényesítéséhez szükséges adatok megőrzése;

5.5.    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

6. Az adatkezelés jogalapja

 

6.1. Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Az alábbi 7. pontban írtak szerint az Adatkezelő és az érintett, vagy az Adatkezelő és az érintettet foglalkoztató vállalkozás között szerződés van hatályban, a Webportál a szerződéshez kapcsolódik, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja. Így az adatkezelés jogalapja a Szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése.

6.2. Az Adatkezelő jogos érdekinek érvényesítése szükségessé teszi (GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont)

Az Adatkezelő által a Webportál szerződés alapján, annak megszűnését követően felmerülő vagy fennálló jogi igények érvényesítése az irányadó polgári jogi elévülési időn belül szükségessé tehetik személyes adatok megőrzését akkor is, ha az alapul szolgáló jogviszony más megszűnt.

6.3. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése szükségessé teszi (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az Adatkezelőre vonatkozó egyes jogszabályi előírások kötelezővé tehetik az Adatkezelő részére, hogy a szolgáltatással összefüggésben hatóságok, bíróságok vagy más, közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szervezetek részére, ügykörükben eljárva az Adatkezelőhöz intézett megkeresésre olyan adatokat szolgáltassanak, amely személyes adatokat is tartalmaz. Az Adatkezelő minden ilyen esetben fokozott gondossággal jár el az adott ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, hivatali ügykörében eljáró harmadik felek megkeresése esetén, a tájékoztatás megadása azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelő megkeresések esetén nem mérlegelhető az Adatkezelő számára.

 

7. Az adatkezelés leírása, regisztráció, a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Webportált a kiskereskedelmi árusítási tevékenységet végző üzleti partnerei számára hozta létre annak érdekében, hogy a Webportálon regisztráló üzleti partnerei (felhasználói) számára az értékesítést támogató információkat, adatszolgáltatási, bizonylattovábbítási, ügyfélkapcsolati folyamatokat elektronikus platformra terelje. Az Adatkezelő a Webportálon keresztül lehetővé teszi a partnerei számára az ügyintézést, kapcsolattartást, reklamációk kezelését. Az Adatkezelő a Webportálon keresztül elérhető szolgáltatások körét megváltoztathatja.

Az Adatkezelő és a felhasználók egymással jogviszonyban álló személyek, a felhasználók az Adatkezelő termékeit értékesítik, kiskereskedelmi tevékenység során. A Webportál, és az adatkezelés ezen értékesítési tevékenységhez kapcsolódik. Mindezek alapján a Webportált a felhasználók nem magánszemélyként, magáncélokra használják, hanem az Adatkezelő üzleti partnereiként, üzleti célokra.

A felhasználók regisztrációja az Adatkezelővel kötött szerződés alapján történik. A felhasználó a regisztráció során tud belépni a Webportálra.

Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő partnere, a regisztrációja történhet közvetlenül, a szerződés alapján. A regisztrált partner emellett regisztrálhatja alkalmazottait, akik szintén igénybe vehetik a Webportál szolgáltatásait.

Az Adatkezelő a felhasználók következő adatait kezeli: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció ideje, a Webportál használata során keletkezett adatok (belépés, kilépés időpontja, igénybe vett szolgáltatások, üzenetek, stb.).

A Webportálra való belépés minden esetben jelszóval történik. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a regisztrált e-mail címére az Adatkezelő új jelszót küld.

 

8. Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések

Az Adatkezelő a Webportálhoz kapcsolódó szolgáltatásokat fejlesztheti, új szolgáltatásokat építhet be. Ezen szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, amelyről az Adatkezelő az érintetteket – a jelen Tájékoztató módosításával – tájékoztatja.

 

9. Reklámozási célú adatkezelés

Az Adatkezelő a felhasználók számára a Webportállal, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást küld. A tájékoztatás minősülhet gazdasági reklámnak, ugyanakkor annak címzettje soha nem a  felhasználó, mint természetes személy, hanem az Adatkezelő szerződött üzleti partnere, így a felhasználó részére a DM célú adatkezeléshez jogalapot és adatkezelési célt (érintett hozzájárulása a közvetlen reklámcélú megkereséshez) rendelni nem szükséges, az adatvédelmi előírásokat, illetőleg a fogyasztói jogokat biztosító előírásokat sem kell alkalmazni.

 

10. Adattovábbítás, adatfeldolgozók

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha az a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és amelyről az érintetteket előzetesen, egyértelműen – az adattovábbítás célja, jogalapja, a továbbított adatok köre és a címzett személyére vonatkozóan –  tájékoztatta , vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, az Adatkezelő nevében. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, ezek listáját közzéteszi, illetőleg az érintett kérésére az adatfeldolgozó személyéről és az általa ellátott feladatokról tájékoztatást ad.

 

11. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Webportál számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Webportál üzemeltetőjét segítik a Webportál optimalizálásában, abban, hogy a Webportál szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

-    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

-    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

-    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

-    figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Az Adatkezelő a Webportál üzemeltetése során használ cookie-kat.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

 

12. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

 

13. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Ha az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az Adatkezelő törli azokat az adatokat, amelyek az adott szerződés megszűnését követően kezdődő, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejét elérték.
  2. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
  3. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

 

14. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül kivizsgálja és bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

15. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

16. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékozatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet a 2. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

17. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett a jogainak megsértése esetén - a döntés közlésétől, illetve ha a Társaság az jogszabályban előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül - az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.